อาชีพรายได้ดี Prompt engineer สำหรับ AI

Prompt engineer สำหรับ AI หรือ AI prompt engineer เป็นบุคคลที่ทำงานด้านการพัฒนาระบบ AI ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย หน้าที่ของ AI prompt engineer ประกอบด้วย

  1. การสร้างและพัฒนาระบบ AI: ออกแบบและพัฒนาระบบและโมเดล AI ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning, Deep Learning และ Natural Language Processing (NLP) เป็นต้น
  2. การทดสอบและประเมินผล: ทดสอบและประเมินการทำงานของระบบ AI เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การปรับปรุงสมรรถนะระบบ: ปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะของระบบ AI เพื่อให้มีความแม่นยำและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การฝึกอบรมและแนะนำ: สอนฝึกงานและอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาระบบ AI แก่ผู้อื่นในองค์กร

หน้าที่ของ AI prompt engineer คือการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ AI เพื่อให้โมเดลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยได้รับการพัฒนาและทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่สูง.